Farmacotherapie Bij Kinderen: Kennislacunes in Beeld by Mirjam Van Het Loo

By Mirjam Van Het Loo

Show description

Read Online or Download Farmacotherapie Bij Kinderen: Kennislacunes in Beeld Gebracht PDF

Best therapy books

Therapeutic Impasses: The Integrity Model of Existential Psychotherapy with the 'Difficult Patient'

Facing the healing deadlock is likely one of the so much not easy projects confronted via therapists. The Integrity version of Existential Psychotherapy in operating with the 'Difficult sufferer' describes how the Integrity version of psychotherapy presents an unique technique to facing tricky concerns akin to resistance, appearing out, counter-transference, guilt, price clashes and cultural range.

Heart Failure: Molecules, Mechanisms and Therapeutic Targets (Novartis Foundation Symposium 274)

Center failure is the most reason behind dying and incapacity within the industrialized global. there's a significant want for novel therapeutics for prevention and reversal of cardiac pathology linked to middle failure and cardiac growth. Over contemporary years, dramatic growth has been made in unravelling the mobile circuitry interested by cardiac failure, in addition to in common cardiac development, improvement and apoptosis.

Coping with Chronic Illness: A Cognitive-Behavioral Therapy Approach for Adherence and Depression (Workbook) - Treatments that works

For those who be afflicted by a prolonged scientific like melanoma, HIV, diabetes, bronchial asthma, or high blood pressure, you understand how tough it may be to accomplish the entire self-care behaviors required of you, specially while you are additionally facing melancholy. stories have proven that depressed individuls with continual disorder have a difficult time maintaining with the behaviors essential to deal with their and increase their future health.

Intracranial Vascular Malformations and Aneurysms: From Diagnostic Work-Up to Endovascular Therapy

This e-book describes the pathoanatomical, pathophysiological, and imaging positive aspects of vascular malformations and aneurysms of the mind and the trendy, minimally invasive endovascular equipment and strategies hired of their therapy. person chapters are dedicated to developmental venous malformations, cavernomas and capillary telangiectasias, pial arteriovenous malformations, dural arteriovenous malformations, and intracranial aneurysms.

Additional resources for Farmacotherapie Bij Kinderen: Kennislacunes in Beeld Gebracht

Sample text

Een vierde optie tenslotte is om de taken van het kenniscentrum te verdelen over bestaande organisaties. Ook in dit geval wordt geen aparte organisatiestructuur opgericht. Voor iedere optie geldt dat moet worden bepaald of het kenniscentrum ook specialistische werkgroepen zal hebben en of die kunnen aansluiten bij de bestaande subspecialistische commissies van de NVK. Actoren. In de opties voor vormgeving van de organisatiestructuur wordt de rol van verschillende actoren besproken. De volgende actoren komen hierbij aan de orde: 43 De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) vormt het vertegenwoordigend orgaan voor alle Nederlandse Kinderartsen.

De NVK is bij alle artsen bekend en algemeen erkend als centraal orgaan in de kindergeneeskunde. Het jaarlijks congres biedt een goede gelegenheid voor informatieverspreiding en ook andere activiteiten voor informatieverzameling en –verspreiding zullen vanaf het begin breed draagvlak en een betrouwbaar imago hebben. Stichting Lareb beheert een spontaan meldingssysteem waar artsen en apothekers vermoede, nog onbekende, bijwerkingen kunnen melden, ook wel “signaalgenerering” genoemd. Lareb slaat de gegevens op in een databank en analyseert ze.

Mogelijk nadeel is wel dat versoepeling van de methodologische eisen aan onderzoek kan leiden tot verminderde kwaliteit en betrouwbaarheid van onderzoeksresultaten. 28 C. REGISTREREN EN ANALYSEREN VAN PRAKTIJKERVARINGEN VAN ARTSEN Huisartsen, kinderartsen en andere specialisten die geneesmiddelen voorschrijven aan kinderen zien in de praktijk welke effecten die geneesmiddelen hebben. Deze praktijkervaringen worden echter niet of nauwelijks geregistreerd. De respondenten hebben aangegeven dat het belangrijk is te komen tot betere monitoring en registratie van de effecten van geneesmiddelen, de dosering waarbij die middelen werken en de optredende bijwerkingen.

Download PDF sample

Rated 4.14 of 5 – based on 14 votes